Informació econòmica

  • Informes trimestrals de tresoreria
  • Comptes Anuals 2022
  • Pressupost
  • Execució pressupostària trimestral