225.908 turistes i 52% d’ocupació hotelera el primer trimestre de l’any

Comparte:

El Consorci de Turisme i l’Observatori comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l’informe trimestral d’ocupació hotelera amb dades d’ocupació dels primers mesos de l’any juntament amb un monogràfic dedicat a l’ocupació de Setmana Santa als hotels de la comarca.

 

El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació el primer trimestre de 2023. L’ocupació trimestral creix en 10 punts respecte l’any anterior, tot i que la mitjana trimestral de 2023 és menor a la registrada en el 2019.
El clima empresarial continua millorant i la valoració respecte la marxa del negoci i de l’ocupació supera el 6 sobre 10 i creix respecte trimestres anteriors.

El principal client dels establiments hotelers de la comarca en els mesos de gener, febrer i març  ha estat el corporatiu (58% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (59% del total). Tot i amb això, respecte el primer trimestre de 2022 creix el pes de les vacances i el turista estranger.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (34%);  França (9%); Madrid (6%);  Regne Unit (6%); Alemanya (5%) i Comunitat valenciana  (4%). 
Els clients procedents de Catalunya (+4 pp), Xina (+0,6 pp) i  Regne Unit (+0,5 pp) són els que més han crescut (en pes respecte el total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte el mateix trimes-tre de l’any anterior. En canvi, els procedents d’Estats Units i Canadà (-1,5 pp), Bèlgica (-0,7 pp) o Paï-sos Baixos (-0,6 pp) són els que més han disminuït.    


En el primer trimestre de l’any s’ofereixen, de mitjana, 9.302 places hoteleres a la comarca. Respecte el primer trimestre de 2022, es registra un increment de les places (+2%, 217 places més).
On es registra un gran creixement respecte 2022 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 225.908 arribades als hotels de la comarca (+33% i 55.905 turistes més respecte 2022) i 439.007 pernoctacions (+26% i 91.285 pernoctacions més).
Per mesos, és el mes de març és el que registra un major nombre de turistes (94.494) i de pernoctacions (182.116). Gener és el mes que registra un menor nombre de turistes (65.166) i pernoctacions (126.201).


Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 52%, l’ocupació de la Setmana Santa supera el 76% del total de les places hoteleres en oferta.
Si mirem l’ocupació segons els períodes (3-6 d’abril i 7-10 d’abril), és, el segon període, el que registra una major taxa d’ocupació. Així, al Baix Llobregat registra un 70% d’ocupació en el primer període i un 83% en el segon.

El Baix Llobregat se situa com la segona comarca de Barcelona , només per darrera del Barcelonès, amb major ocupació de les places en oferta aquesta Setmana Santa. Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat són les comarques que registren un major creixement de l’ocupació en el segon període vacacional (superior a 13 punts respecte la primera meitat de la setmana santa).

Si  mirem l’ocupació dels establiments hotelers de la comarca segons zona territorial, són la Delta i la Centre les que registren una major ocupació de les seves places en oferta (80% i 78% del total). Segons categoria, els establiments de 3  i 4 estrelles són els que registren la major ocupació de les seves places en oferta (89% i 73% de l’ocupació respectivament).
 


Podeu consultar l'apartat Observatori de Turisme del Baix Llobregat en el següent enllaç: https://www.turismebaixllobregat.com/ca/observatori-de-turisme 

 

 
Fitxers adjunts